Aftentjeneste og Liturgi i forbindelse med Aarhus Festuge

I for­bin­del­se med Aar­hus Festu­ge 2014 hol­der Guds­mo­ders Beskyt­tel­se — Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark aftentje­ne­ste i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, fre­dag den 29. august, kl. 18.00. Det sker som led i en kir­ke­lig arran­ge­ments­ræk­ke kal­det “Fest­kir­ken”.

Dagen efter, lør­dag den 30. august, kl. 9.30, fejrer vi den gud­dom­me­li­ge liturgi.

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se fejrer i øvrigt den gud­dom­me­li­ge litur­gi en gang om måne­den i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, und­ta­get i juli og august. De kom­men­de dato­er kan ses på ortodoks.dk/jylland.

Ortodoks aftentjeneste (vesper) i Sct. Ansgar Kirke

I anled­ning af Metro­po­lit Kal­li­stos’ besøg i Køben­havn blev der fejret orto­doks aftentje­ne­ste, på dansk og engelsk, i den romersk-katol­ske Sct. Ans­gar Kir­ke ons­dag den 23. janu­ar 2013. Efter gud­stje­ne­sten gav Met. Kal­li­stos fored­rag med tit­len “The Ortho­dox Way and Ecu­me­nism”. Der var man­ge men­ne­sker til beg­ge arran­ge­men­tets dele.