13. november: Vor hellige fader Johannes Chrysostomos

Mosaik af hellige Johannes Chrysostomos fra Hagia Sophia i Konstantinopel

Mosaik af hel­li­ge Johan­nes Chryso­st­o­mos fra Hagia Sop­hia i Konstantinopel

Læs om hel­li­ge Johan­nes Chrysostomos

Divine Liturgy in Danish and Georgian languages

On Satur­day May 25th 2019, at 9.00 in the mor­ning we will cele­bra­te the Divi­ne Litur­gy with the ser­vi­ce chants sung by the Geor­gi­an choir — “Shav­na­ba­da” Ensemble.

Bri­e­fly about the ensemble:
Foun­ded in 2005, they per­form folk songs, church chants and Geor­gi­an instru­men­tal music. When The Patri­arch Ilia II (The Geor­gi­an Ortho­dox Church) tra­vels both in Geor­gia and abro­ad, the “Shav­na­ba­da” Ensem­b­le accom­pa­nies him as they are also mem­bers of the Geor­gi­an Patri­ar­chal Choir. They have alre­a­dy relea­sed 9 CD’s and 1 DVD.

For more infor­ma­tion, plea­se, visit their Face­book site: https://www.facebook.com/Traditionmusic/

Map and directions:

Find your way with bus and train


View lar­ger map

On Thurs­day May 23rd 2019, at 20.00 in the eve­ning, the choir will also be per­for­m­ing in Mar­mor­kir­ken in Copen­ha­gen. More info here.

Aftentjeneste og Liturgi i forbindelse med Aarhus Festuge

I for­bin­del­se med Aar­hus Festu­ge 2014 hol­der Guds­mo­ders Beskyt­tel­se — Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark aftentje­ne­ste i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, fre­dag den 29. august, kl. 18.00. Det sker som led i en kir­ke­lig arran­ge­ments­ræk­ke kal­det “Fest­kir­ken”.

Dagen efter, lør­dag den 30. august, kl. 9.30, fejrer vi den gud­dom­me­li­ge liturgi.

Guds­mo­ders Beskyt­tel­se fejrer i øvrigt den gud­dom­me­li­ge litur­gi en gang om måne­den i Vor Frue Kir­kes Kloster­kir­ke, und­ta­get i juli og august. De kom­men­de dato­er kan ses på ortodoks.dk/jylland.

Gudsmoders Beskyttelse i radioen

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses gud­stje­ne­ste til Orto­dok­si­ens Søn­dag blev den 9. marts 2014 udsendt på DR P1 pro­gram­met ‘Radi­og­ud­stje­ne­sten’.

Man kan høre litur­gi­en her

Liturgi i Århus 19. januar 2013

Den 19. janu­ar fejre­de vi litur­gi i Kloster­kir­ken ved Vor Frue Kir­ke i Aar­hus. Efter litur­gi­en var der ind­vi­el­se og og offi­ci­el over­dra­gel­se af den guds­mo­der-ikon, Vor Frue Kir­ke mod­ta­ger som gave fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed som tak for gæstfrihed.