Kristen tro er ikke humanisme

Præ­di­ken af f. Poul, 35. Søn­dag efter Pin­se, 4. febru­ar 2024:

Læs­nin­ger:
1. Tim. 1: 15–17
Luk. 18: 35–43

Humanisme er ikke Kristendom

Præ­di­ken 32. Søn­dag efter Pinse
Den blin­de i Jeriko
Søn­dag den 18. janu­ar 2015

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens Navn

Kære brød­re og søstre i Kristus

Én af dage­ne i for­gang­ne uge var der en jour­na­list fra K. D., som rin­ge­de til mig. Han rin­ge­de for at spør­ge, hvil­ke reak­tio­ner der mon var blandt orto­dok­se krist­ne, og alt­så i en menig­hed som Guds­mo­ders Beskyt­tel­se, når præ­ster i fol­kekir­ken prok­la­me­rer offent­ligt, at de ikke tror på alt det over­na­tur­li­ge i kri­sten­dom­men. Når de beret­ter, at de er så oply­ste og så gen­nem­sy­re­de i tan­ke og sind af ratio­na­li­stisk filo­so­fi, at det er dem alde­les umu­ligt at for­hol­de sig til jom­fru­føds­len og til vor Her­re Jesu Kri­sti gud­dom­me­li­ge und­fan­gel­se. Og at de af sam­me grund hel­ler ikke kan tro på opstan­del­sen som fysisk vir­ke­lig­hed, at de er alt for klo­ge til at tro på Evan­ge­liets ord, at Kristus på tred­je­da­gen viste Sig for apost­le­ne, spi­ste fisk sam­men med dem og lod dem føle på Sine hæn­der og fød­der for at de skul­le for­stå, at Han var vir­ke­lig.

Læs mere