4. september: Hellige profet Moses, der skuede Gud

Ikon af hellige profet Moses

Hel­li­ge pro­fet Moses. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-kloste­ret, Rusland.

Prædiken, Søndagen efter Kristi Dåb, 12. januar 2020

Hel­li­ge Gre­gor af Nyssa.

Præ­di­ken af f. Poul:

Epi­stel: Efe­ser­bre­vet, kap. 4:7–13.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 4:12–17.

Prædiken, Kristi Forklarelse, Søndag den 6. august 2017

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken, Kri­sti For­kla­rel­se, Søn­dag den 6. august 2017:

Epi­stel: Peters Andet Brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9.

Prædiken om hellige Gregor af Nyssa

Efter­fe­sten til Her­rens Dåb (Teo­fa­ni-festen), den 10. janu­ar 2016

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens Navn

Kære brød­re og søstre i Kristus

Vi befin­der os sta­dig i efter­fe­sten for Kri­sti Dåb i Jor­dan, som vi høj­ti­de­lig­holdt i tirs­dags og ons­dags. Vi fore­tog Den Sto­re Vand­ind­vi­else og mar­ke­re­de den kos­mi­ske hel­lig­gø­rel­se, som fin­der sted ved Kri­sti nedsti­gen i Jor­dan­flo­den. Med dåben, sag­de vi, åben­ba­res Den Hel­li­ge Tre­e­nig­hed; Fade­rens stem­me lyder: Den­ne er min Søn, den elske­de, i Ham har jeg vel­be­hag; og sam­ti­digt daler Hel­li­gån­den som en due ned over Kristus. Ved Kri­sti Dåb, sådan sag­de vi også, syn­lig­gø­res vek­sel­virk­nin­gen mel­lem Gud og men­ne­sker, den­ne helt ube­gri­be­li­ge nåde, at Kristus, vor Gud, påta­ger Sig men­ne­ske­li­ge vil­kår, for at vi kan få del i Hans gud­dom­me­lig­hed. Som udtryk for den­ne nye vir­ke­lig­hed, den­ne Kri­sti iden­ti­fi­ka­tion med os og vores med Ham, syn­ger vi ved dåben den tre­fol­di­ge hym­ne med orde­ne: Alle I, som er døb­te til Kristus, har iført jer Kristus.

Læs mere

Prædiken ved Pinse 2014

Kirkerummet - Pinsesøndag 2017

Dagens læs­nin­ger:

Apost­le­nes Ger­nin­ger, kap. 2:1–11
Johan­nes, kap. 7:37–52, 8:12

Lyt til præ­di­ken ved f. Poul Seb­be­lov, opta­get Pin­se­søn­dag, 8. juni 2014: