Russisk salat i Paris

Sådan lyder over­skrif­ten på en blog fra marts måned 2011 i den fran­ske avis Libe­ra­tion. Orde­ne hen­ty­der til, at borg­me­ster og bysty­re i Paris ikke er gla­de for udsig­ten til det kom­bi­ne­re­de kir­ke- og kul­tur­cen­ter, som den rus­si­ske stat og Moskvas Patri­ar­kat i fæl­les­skab har plan­lagt i den fran­ske hovedstad.

Model af russisk kirke- og kulturcenter i Paris

Model af rus­sisk kir­ke- og kul­tur­cen­ter i Paris. Bil­led­kil­de: Le Parisien

For­hi­sto­ri­en er dén, at den rus­si­ske stat for­ri­ge år erhver­ve­de en grund på den for­nem­me adres­se Quai Bran­ly i Paris’ 7. aron­dis­se­ment, lige neden for Eif­feltår­net. Købet fandt sted i 2010 til den net­te sum af 60 mil­li­o­ner €. Der­på blev der udskre­vet en kon­kur­ren­ce om bebyg­gel­sen af det kir­ke­li­ge cen­ter. Og det er vin­der­pro­jek­tet her­fra, bysty­ret i almin­de­lig­hed og Paris’ borg­me­ster i sær­de­les­hed er util­fred­se med. Byen var gan­ske vist repræ­sen­te­ret i jury­en, men i min­dre­tal og der­for uden reel ind­fly­del­se. Anne Hidal­go, byens ansvar­li­ge for ”urba­nis­me” (byplan­læg­ning) beskri­ver i den nævn­te blog de fol­ke­valg­tes hold­ning til det valg­te pro­jekt sådan her: ”Der er ingen over­strøm­men­de begejstring”.

I en blog fra den 27. Febru­ar 2012, også fra avi­sen Libe­ra­tion, hed­der det, at borg­meste­ren i Paris siden 2001, Ber­trand Dela­noë, føler sig ”kræn­ket over rus­ser­nes kitch-kir­ke under Eif­feltår­net”. Borg­meste­ren siger i en udta­lel­se, at når den fran­ske stat har givet til­la­del­se til det­te byg­ge­ri, er det for­di ”sta­ten har forskan­set sig bag en diplo­ma­tisk og finan­si­el posi­tur, som er ven­ska­bet mel­lem Paris og det rus­si­ske folk uværdig”.

Sam­me dag cite­res borg­meste­ren i den fran­ske udga­ve af avi­sen Metro for, at den kom­men­de kir­kes ”pasti­che-arki­tek­tur frem­vi­ser et pra­le­ri, som slet ikke er til­pas­set hver­ken den loka­li­tet, som er klas­si­fi­ce­ret som ver­dens­arv af Unesco eller nær­he­den til Eif­feltår­net”. Vide­re skri­ver Metro, at ”Det kom­men­de monu­ment har alle­re­de fle­re gan­ge frem­pro­vo­ke­ret reak­tio­ner fra for­sva­re­re af den­ne arv, men også fra tro­en­de orto­dok­se, som er mere vant til klas­si­ske bygninger.

På den arki­tekt-fag­li­ge hjem­mesi­de Bati­a­ctu med­del­es den 28 febru­ar i år, at Paris’ borg­me­ster, Dela­noë, appel­le­rer til Unesco om, at der ikke bli­ver givet byg­ge­til­la­del­se på Quai Bran­ly uden at der er ind­hen­tet støt­te fra inter­na­tio­na­le eks­per­ter. Det­te krav frem­sæt­tes med hen­blik på ”beskyt­tel­se af Sei­nens bred­der”. Og borg­meste­ren til­fø­jer, at hele det­te pro­jekt er udtænkt af den rus­si­ske og den fran­ske stat i for­e­ning, men ”uden Byen Paris’ tilslutning”.

Lige­le­des den 28. Febru­ar brin­ger avi­sen Le Pari­si­en det lako­ni­ske svar fra Moskvas Patri­ar­kat på borg­meste­rens pro­te­ster. Ærke­bi­skop Nestor, som repræ­sen­te­rer rus­ser­ne i Paris siger: ”Vi er ikke for­bav­se­de, for vi ken­der godt borg­meste­rens stil­ling. Han har en sær­lig smag for arki­tek­tur.” Og ads­purgt, om borg­meste­rens mod­stand stil­ler spørgs­måls­tegn ved arki­tekt­kon­kur­ren­cens resul­tat, sva­rer ærke­bi­skop Nestor: ”Det er et dri­stigt pro­jekt, som ikke fal­der i alles smag.”