Prædiken af f. Poul, Uddrivelsen af Paradis - Tilgivelsens Søndag, 26. februar 2023

Læs­nin­ger:
Rom. 13:11 – 14:4
Matt. 6: 14 – 21

Illu­stra­tio­nen er lånt fra The Ortho­dox Church in Ame­ri­ca.

Metropolit Josephs Midfastebudskab 2021 / Mid-Lent Message of Metropolitan Joseph 2021

Read the Mid-Lent mes­sa­ge in English

Ærke-biskop­pe­lig Faste-hilsen

Ja, Her­ren lede jeres hjer­ter til Guds kær­lig­hed og til Kri­sti udhol­den­hed (2. The­ss. 3,5)

Som vi fort­sæt­ter vores rej­se gen­nem Fasten frem mod den hel­li­ge Påske, kan jeg ikke besø­ge jer eller være sam­men med jer på grund af pan­de­mi­en; men jeg beder langt bor­te fra jer, at den­ne tid må være en tid til eftertan­ke, en tid til for­ny­el­se, og en tid som vil gøre det muligt for os alle at bli­ve ånde­ligt opløf­te­de og inspirerede.

Jeg beder jer mod­ta­ge mine fader­li­ge hil­se­ner, min vel­sig­nel­se og kær­lig­hed i den­ne hel­li­ge tid.

Det er san­de­lig en vel­sig­nel­se fra Gud at have det­te forum som mid­del til kom­mu­ni­ka­tion. De, der skri­ver, kan udtryk­ke deres idéer og tan­ker, og vi, som læser, bli­ver beri­get med viden om vores tro og om den ver­den, vi lever i.

Desvær­re er det i dagens sam­fund sådan, at vi bru­ger for meget af den tid, vi har til rådig­hed, på distrak­tio­ner og under­hold­ning, som leder os ingen veg­ne hen. Vi ser det med cele­bri­ties, som bli­ver til ido­ler for vores børn og til og med et øje­blik for os selv, inden de efter en kort stund aflø­ses af det næste for­bi­gå­en­de pop-idol eller den næste super­star. – Hvis er skyl­den, tæn­ker vi. Er det for­æl­dre­ne, eller er det lærer­ne, som ikke vej­le­der vores børn ordent­ligt? Er det dem, der pro­du­ce­rer musik og film eller TV-pro­gram­mer? Er det djæ­vel­en, eller giver vi Gud skylden?

Vi siger, at det er tider­ne, og at vi står over­for fris­tel­ser og van­ske­lig­he­der, som vore for­æl­dre ikke kend­te til. Men hvis vi er ærli­ge over­for os selv, kom­mer vi til at ind­se, at gene­ra­tio­ner­ne før os stod over­for de sam­me pro­ble­mer og fris­tel­ser, og at vore børn og deres børn frem­over vil have det på sam­me måde: Vi er for­vir­re­de, vi er kom­met på vildspor, og vi har mistet os selv, for­di vi lader den­ne ver­den og dens vær­di­er bestem­me vore liv.

Vi har glemt, at vi er Her­rens sol­da­ter i den kæm­pen­de Kir­ke, og at vi til hver en tid må være årvåg­ne og på vagt, og at vi aldrig må give op! Det er der­for, vores Kir­ke hele tiden stræ­ber efter at for­sy­ne os med de værk­tø­jer og det udstyr, som gør os i stand til at leve et rigt, ånde­ligt og sej­r­rigt liv i Kristus. Det lærer vi sær­ligt om i evan­ge­lie-læs­nin­ger­ne i Tri­o­di­et.

Gud giver os fri­hed, og det er op til os, hvor­dan vi gør brug af den vel­sig­nel­se til at mod­ta­ge nåde eller straf. Vi har tid til at arbej­de på at for­so­ne os med Gud, med vores Ska­ber, og med vores egen, per­son­li­ge væren, som er dyre­bar i Guds øjne.

Må vores ånde­li­ge rej­se frem mod Hans her­li­ge Opstan­del­se være fyldt med alle slags vel­sig­nel­ser fra Det Høje, så at vi, de tro­en­de, i sand­hed må kun­ne erfa­re Hans Opstan­del­se i vore egne liv og i vore hjerter.

Og lad os bede:

Du, det uover­vin­de­li­ge, uud­si­ge­li­ge, gud­dom­me­li­ge og liv­gi­ven­de Kors’ styr­ke, for­lad ikke os syn­de­re. (x2)
Gud, rens os syn­de­re (x2)
Gud, rens os syn­de­re, og for­barm Dig over os.
Amen!

Jeg ønsker jer en vel­sig­net sid­ste halv­del af den hel­li­ge!
og Sto­re Faste!

Sign. + Met. Joseph


Lyt til bud­ska­bet her, oplæst på Det Hel­li­ge Kors’ Søn­dag, 4. april 2021:

[lyte id=‘veefraxP07k’ /]


Arch-pasto­ral Len­ten Greetings

Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patien­ce of Christ” (2 The­ss. 3:5).

My dear­ly belo­ved in the Lord,

As we con­ti­nue our Len­ten Jour­ney to Holy Pas­cha, I can not visit and see you due to the pan­de­mic, but I pray far away from you that this peri­od will be a time of reflection, a time of renewal and time that will allow us all to be spi­ri­tu­al­ly uplif­ted and inspired.

Plea­se accept my pater­nal gre­e­tings, bles­sings and love during this holy season.

It is inde­ed a bles­sing from our God to have this peri­o­di­cal as a means of com­mu­ni­cat­ing with each other. As the wri­ters have the opportu­ni­ty to express their ideas and thoughts, we the rea­ders will beco­me the richer in know­led­ge of our faith and the wor­ld we live in.

Unfortu­na­te­ly in today’s socie­ty too much of our time is given to the dis­trac­tions and entertain­ment, which lead us nowhe­re. We see this in the cele­bri­ties who beco­me idols of our chil­dren and even our­sel­ves for a moment, only to be suc­ce­e­ded short­ly by the next ephe­me­ral pop idol or super­star. Who is to bla­me, we won­der? Is it the parents, the tea­chers for not gui­ding our chil­dren pro­per­ly? Is it the pro­du­cers of music, movies and tele­vi­sion pro­grams? Is it the devil, or do we bla­me God?

We say that it is the time, that we are facing temp­ta­tions and dif­fi­cul­ties that our parents never faced. Yet if we are hone­st with our­sel­ves we will rea­lize that our ance­stors faced the same kind of pro­blems and temp­ta­tions, and tomor­row our chil­dren and their chil­dren will face the same. We are con­fu­sed and have lost our way and we have lost our­sel­ves, becau­se we allow the wor­ld and it’s valu­es to defi­ne our lives.

We have for­got­ten that we are sol­di­ers of the lord, in the Church Mili­tant, that we must always be alert and on guard, and never give up. That is why our Church is con­stant­ly stri­ving to give us the tools and the equip­ment that will enab­le us to live a rich spi­ri­tu­al victo­rious life in Christ. We learn about this par­ti­cu­lar­ly in the Gospels of the Triodion.

God gives us fre­edom and it is up to us how we use this bles­sing to recei­ve gra­ce or punis­h­ment. We have the time to work to recon­ci­le our­sel­ves with the Divi­ne, with our Cre­a­tor, and also with our per­so­nal being, which is pre­cious in the sight of God.

May our spi­ri­tu­al jour­ney to His glo­rious Resur­rection be fil­led with eve­ry bles­sing from Above, we the Fait­h­ful are able to tru­ly expe­ri­en­ce His Resur­rection in our own lives and hearts.

And, let us pray:

O invin­cib­le, and inef­fab­le, and divi­ne power of the Honorab­le and Life-giving Cross, for­sa­kes not us sin­ners.” (Twi­ce.) “O God, cle­an­se us sin­ners.” (Twi­ce.)

O God, cle­an­se us sin­ners, and have mer­cy upon us.” Amen.

Have a bles­sed half of the Holy and Gre­at Fast! + Metro­po­li­tan JOSEPH

Alle Helliges Søndag – Prædiken, 20. juni 2020

Alle Hellige

Alle Hel­li­ge. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul, Alle Hel­li­ges Søn­dag, den 14. juni 2020:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.

Prædiken, Kristi Forklarelse, 6. august 2019

Kristi Forklarelse

Kri­sti Forklarelse

Præ­di­ken af f. Poul, 6. august 2019:

Epi­stel: Andet Peters­brev, kap. 1:10–19.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 17:1–9