Alle Helliges Søndag – Prædiken, 23. juni 2019

Alle Hellige

Alle Hel­li­ge. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Lazarus, Alle Hel­li­ges Søn­dag, den 23. juni 2019:

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:32–12:2.
Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33 + 37–38 + 19:27–30.

Radioprogram om ikoner og Påsken

Tirs­dag den 16. april 2019 med­vir­ke­de f. Poul i radiopro­gram­met “De Høje­re Mag­ter” på Dan­marks Radios P1. Pro­gram­met omta­les såle­des på DRs hjem­mesi­de: “Kan iko­ner­ne hjæl­pe til at gøre Gud nær­væ­ren­de? Skal de være frem­stil­let på en sær­lig måde for at vir­ke? Og hvor­dan bin­der iko­ner­nes ver­den sig ind i påskens for­tæl­ling?”

Lyt til pro­gram­met via det­te link

Se også det­te ind­læg på blog­gen, som rela­te­rer til radiopro­gram­mets emne:

Iko­ner er hel­li­ge bil­le­der – teo­lo­gi i far­ver

Podcast: Prædiken – Allehelgen – 30. juni 2013

Allehelgen

Alle­hel­gen. Kil­de: Oca.org

Præ­di­ken af f. Poul Seb­be­lov, Alle­hel­gen, søn­dag den 30. juni 2013.

Epi­stel: Hebræ­er­bre­vet, kap. 11:33–12:2

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 10:32–33, 37–38, 19:27–30

Synaxariet udkommer på dansk

Udkom­mer ca. til maj 2013:

Synaxa­ri­et
Ort­ho­doxe Hel­gens Lev­ne­der, I‑IV
(2936 sider)

Udar­bej­det af Mun­ke­præ­sten Maca­ri­us
af Simo­no-Petra-Kloste­ret
Over­sat til Dansk af Mun­ken Foti­us (Ole Fr. Stjer­n­felt)
af Para­cle­tens Klo­ster
Udgi­vet af Para­cle­tens Klo­ster,
GR 190 15 Oro­pos, Græken­land.
Fax: +30 2295031600
E‑mail: paraklitos@otenet.gr

Ved bestil­ling (pr. brev, fax eller e‑mail) direk­te fra Kloste­ret
koster alle fire bind, inclu­si­ve for­sen­del­se, i alt
kun 1300 kro­ner.
De sen­des pr. postopkræv­ning.

Ved bestil­ling ved­læg­ges hvert sæt bøger gra­tis en “Hils­nin­ger­ne til Guds Føde­r­ske”.

Ved for­ud­be­stil­ling sene­st pr. 1 marts gives 10% rabat.

Et præ­sen­ta­tions­hæf­te kan ses hos Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed:

synaxarion-praesentation