Gudstjenester

Lør­dag den 17. okto­ber
kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 18. okto­ber
kl. 10.00
Gal. 1, 11 — 19 & Luk. 7, 11 – 16

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Søn­dag er Her­rens Dag,
gå i Kirken!

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 14. novem­ber 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
13. oktober 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

Ikon af Gudsmoder, Kristus og hellige Johannes Døberen

Vestens Menig­he­der – Nye Opga­ver og Øku­me­ni­ske Perspektiver

Af metro­po­lit Anto­nij (Bloom)

Vi er i færd med vir­ke­lig at blive den lokale Kirke: den sted­lige Kirke, som rum­mer og for­e­ner men­ne­sker af alle natio­na­li­te­ter, afstam­nin­ger, kul­tu­rer, præ­cis som det var i den tid­lige Kirke.”

[…]

Vi lever ikke læn­gere i en kri­sten ver­den, og netop der­for bli­ver Kir­ken i sti­gende grad dét, den var i de før­ste århund­re­der. I vore sam­fund kan der sta­dig være spor af kristne tra­di­tio­ner og kri­sten kul­tur, men ver­den er ikke læn­gere en kri­sten ver­den i og for sig. Den er i opløs­ning; moralsk, filo­so­fisk, teo­lo­gisk og på en række andre måder. Men vi prok­la­me­rer, at den ene­ste mulig­hed, vi har, det ene­ste vi kan gøre, er at for­ene mænd og kvin­der i ét legeme – Kri­sti legeme, som ikke slet og ret er en for­sam­ling af men­ne­sker, der er enige om, hvad der er det bed­ste for dem selv; men et legeme, en for­sam­ling, som udgør Kri­sti inkar­ne­rede nærvær.”

Læs hele artik­len her

Ny bibelstu­di­e­gruppe

Næste gang: 27. okto­ber, kl. 19.00. Læs mere her

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

12. oktober (og 12. marts): Hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hellige Simeon den nye Teolog

Ikon af hellige Simeon den nye Teolog

Læs om hellige Simeon den nye Teolog

De hellige fædre fra det syvende økumeniske koncil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil

Ikon af det syvende øku­me­ni­ske kon­cil. 17. årh. Novodevichy-klosteret, Rusland.

Lyt til podcast: Prædiken ved liturgi i Århus, lørdag den 13. oktober 2012, De hellige fædre fra det syvende økumeniske koncil