QR Code Business Card

Gudstjenester

Lør­dag den 20. sep­tem­ber kl. 17.00
Aftentjeneste

Søn­dag den 21. sep­tem­ber kl. 9.30
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 11. okto­ber 2014
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
14. september 2014

© Gudsmoders Beskyttelse

14. sep­tem­ber: Det Dyre­bare og Liv­gi­vende Kors’ Ophøjelse

Ikon af Det Dyrebare og Livgivende Kors’ Ophøjelse

Læs mere

1. sep­tem­ber: Det nye Kirkeår

Den 1. sep­tem­ber ind­le­der vi det nye kir­keår. — For nylig fejrede vi høj­ti­den for Guds­mo­ders Hen­soven som den sid­ste fest i det ‘gamle’ kir­keår, og på søn­dag fejrer vi Guds­mo­ders Fød­sel (8. sep­tem­ber) som den før­ste i det nye. Kir­ke­å­ret indram­mes såle­des af Guds­mo­der, Maria og af hen­des liv fra fød­sel til død.

Patri­ar­kal rund­skri­velse i anled­ning af det nye kirkeår

Læs mere om kirkeåret

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

9. september: Synaxen for Guds retfærdige forfædre Hellige Joakim og Anna

Hellige Joakim og Anna

Hellige Joakim og Anna

Jakobs Forevangelium
(engelsk)

4. september: Hellige profet Moses, der skuede Gud

Ikon af hellige profet Moses

Hellige profet Moses. Ikon fra det 18. årh., Kizhi-klosteret, Rusland.

  • dgo5-220px
  • dgo4-220px
  • dgo3-220px
  • dgo6-220px
  • dgo7-220px
  • dgo2-220px
  • dgo1-220px
Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed har fået nye loka­ler på Øster­bro i Køben­havn. Vi reg­ner med at kunne tage dem i brug den 1. okto­ber 2014, og ind­til da er vi som van­ligt på Blom­ster­væn­get i Lyngby.
Nær­mere oplys­nin­ger kom­mer senere på hjemmesiden.