Gudstjenester

Lør­dag den 25. april
Aftentje­ne­ste – Aflyst

Søn­dag den 26. april
kl. 10.00
De Myr­r­ha­bæ­rende Kvin­der
Den ret­fær­dige Josef af Ari­matæa
Gud­dom­me­lig liturgi

Gud­stje­ne­ste­li­ste

Alle er vel­komne til kir­kens gudstjenester.

Husk, at kun orto­dokse kristne kan mod­tage nad­ver i Den Orto­dokse Kirke

Gudstjenester i Århus

Næste gud­stje­ne­ste:

Lør­dag d. 9. maj 2015
kl. 9.30
Skrif­te­mål fra kl 9:00.
I Kloster­kir­ken i Vor Frue Kirke.

Mere infor­ma­tion

Kontakt

Menig­he­den, ved fader Poul Seb­be­lov, kan kon­tak­tes pr. e-mail eller tele­fo­nisk på tlf.:
38 87 36 96

Se flere kontaktoplysninger

Skriv til web­ma­ster, hvis du har spørgs­mål til hjemmesiden.

Denne side

Sidst opdateret:
23. april 2015

© Gudsmoders Beskyttelse

Kristus er opstanden!

Kristus er opstanden!

Iko­ner og bedetæpper

Guds­mo­ders Beskyt­telse har nu været på Øster­bro i godt et halvt år og vi er rig­tig glade for vore nye loka­ler. For nylig er vi kom­met et skridt videre, idet de læn­gede ven­tede Pan­to­kra­tor– og Gudsmoder-ikoner til iko­nost­a­sen blev sat op i ste­det for de mid­ler­ti­dige. Iko­nerne er skre­vet af Jaroslava Askol­d­ovna Ale­xe­jeva fra St. Peters­borg og er done­ret af en per­son fra menigheden.

I til­læg til iko­nerne har vi også ind­købt 2 smukke tæp­per til at pryde begge rum i kir­ken. Se iko­nerne og bede­tæp­perne i bil­led­se­rien her­un­der – og vær vel­kom­men i kir­ken til at se dem i levende live.

Mange tror, at bede­tæp­per er en mus­limsk tra­di­tion, men det er fak­tisk oprin­de­ligt en kri­sten tra­di­tion. Om iko­ner og bede­tæp­per kan man høre i opta­gel­sen af Liisa Kunin­gas fored­rag fra 2010 herunder.

 

Fra Liisa Kuningas Foredrag

Eksem­pel på et tæppe, der gen­gi­ver kon­gepor­ten og har en bort med det S-lignende bog­stav: Alef, der er det før­ste bog­stav i det hebra­i­ske alfa­bet og i Guds Navn.

Fored­rag

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed til­by­der fored­rag ”ud af huset”.

Læs mere

Intro­duk­tion til Den Orto­dokse Kirke

Den orto­dokse tro

Kir­ken – hvem er det?

Men­ne­skets guddommeliggørelse

Hvor­dan skal vi læse Bibelen?

Hvor­for være orto­doks kristen?

De hellige

25. april: Hellige apostel og evangelist Markus

Hellige apostel og evangelist Markus

Hellige apostel og evangelist Markus

 Læs om hellige Markus

23. april: Hellige Georg (303)

Hellige Georg

Hellige Georg. Kilde

6. april: Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser

Ikon af Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser

Hellige Methodios, apostlenes ligemand, ærkebiskop af Moravia, slavernes oplyser. Kilde: oca.org.

 Læs mere om hellige Methodios