Den ortodokse tro – For begyndere og viderekomne

I efter­å­ret 2019 påtæn­ker vi at afhol­de neden­stå­en­de afte­ner om den orto­dok­se tro. Når vi nær­mer os, kom­mer vi med præ­ci­se datoer.

Til­ken­de­giv din inter­es­se ved at kon­tak­te læser Jakob Smith:
Email: webmaster@ortodoks.dk
Mobil: 29845382

Hvis der er nok inter­es­se, ven­der vi til­ba­ge med dato­er for aftenerne.

Med afsæt i Tros­be­ken­del­sen skal vi over en ræk­ke afte­ner udfol­de, kva­li­fi­ce­re og drøf­te den orto­dok­se, krist­ne tro, som fin­der kort og kon­cen­tre­ret udtryk i Den Nikæ­no-Kon­stan­ti­nopo­li­tan­ske Beken­del­se, som læses eller syn­ges ved hver litur­gi i Den Orto­dok­se Kirke.

Vi beken­der tro­en med læber­ne, man­ge kan orde­ne ude­nad. En del er så for­tro­li­ge med Beken­del­sens ord­lyd, at de for længst er holdt op med at tæn­ke over dens nær­me­re ind­hold. Men blind auto­ri­tet­stro er noget gan­ske andet end bevidst, gen­nemtænkt til­eg­nel­se af den krist­ne åbenbaring.

Så læn­ge tro­en ale­ne beror i Skrif­ten og Tros­be­ken­del­sen, er den end­nu ikke ble­vet en per­son­lig tro. Men når vi har reflek­te­ret over tro­en med tan­ke og sind, da og først da bli­ver der tale om en per­son­ligt til­eg­net tro.

Afte­ner­ne bli­ver med oplæg, rela­tivt kor­te fored­rag ved f. Poul, om Beken­del­sens for­skel­li­ge artik­ler, men også og ikke mindst med vægt på  sam­ta­le om artik­ler­nes nær­me­re ind­hold og betyd­ning. Her er der anled­ning til at kom­me til orde med de tvivl, tan­ker og spørgs­mål, hver enkelt gør sig om den krist­ne tro.

Alle er vel­kom­ne, både de, der mener at ken­de den orto­dok­se, krist­ne tro godt, og de, som først er ved at lære den at ken­de og ønsker at træn­ge dybe­re ind i tro­ens liv. Både begyn­de­re og vide­re­kom­ne samt alle dem ”midt imel­lem” kan bidra­ge til samtalen.

Afte­ner­ne afslut­tes med en kort gudstjeneste.

Foredrag: Ortodokse Kristne i Jordan

Tirs­dag den 1. marts 2016, kl. 19.30, i kir­ken på Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.

Issa Abu Dayy­eh for­tal­te om Den Orto­dok­se Kir­ke i Jordan.

Foredrag og debat: Økumenisk fællesskab - hvordan det?

Tirs­dag den 8. marts 2016 kl. 19.30
i kir­ken på Dag Ham­marskjölds Allé

Er Den Orto­dok­se Kir­ke over­ho­ve­det øku­me­nisk indstillet?

Hvad har orto­dok­se, pro­te­stan­ter og kato­lik­ker til fælles.

Og hvor må vore veje skilles?

– Oplæg ved f. Poul og efter­føl­gen­de drøftelse.

Til­mel­ding sna­rest muligt til Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk, mobil 2984 5382.

Foredrag: Science and Christianity – Is our Universe anthropocentric?

Ved f. diakon Irakli Tsakadze

Lør­dag den 22. marts, kl. 15.00
Sted: Blom­ster­væn­get 10, kld., 2800 Kgs. Lyngby

I marts 2014 invi­te­rer vi til 3 fored­rag. Lør­dag den 15. marts hør­te vi om epi­sko­pa­tets rol­le i Den Orto­dok­se Kir­ke. I det næste fored­rag på lør­dag den 22. marts kl. 15.00 bli­ver emnet for­hol­det mel­lem kri­sten tro og viden­skab. Fored­ra­get hol­des på engelsk af f. dia­kon Irakli Tsakadze.

Her er en kort intro­duk­tion til foredraget:

One of the remar­kab­le achie­ve­ments of the XX century’s cos­mo­lo­gy and phy­si­cs is the descrip­tion of evo­lu­tion of the uni­ver­se and its mat­ter. Sci­en­ti­sts have come to bet­ter under­stand the phy­si­cal foun­da­tion of the uni­ver­se, which acts as a com­bi­na­tion of dif­fe­rent inte­r­a­ctions or for­ces descri­bed by a set of fun­da­men­tal phy­si­cal constants.

Dea­ling with this question, sci­en­ti­sts found a striking asso­ci­a­tion betwe­en exa­ct valu­es of the phy­si­cal con­stants and the pos­si­bi­li­ty of cre­a­tion of life and intel­li­gen­ce in the uni­ver­se. The pro­po­si­tion of the fine-tuned Uni­ver­se was offe­red stat­ing that life in the uni­ver­se can only occur when certain uni­ver­sal fun­da­men­tal phy­si­cal con­stants lie wit­hin a very nar­row ran­ge and slight chan­ge in their valu­es would not lead to the cre­a­tion of mat­ter and intel­li­gent life.

The pro­po­si­tion rai­sed num­ber of questions amongst which is the pla­ce of a human being in the uni­ver­se, which is also the cen­tral question in the Chri­sti­an anthropocentrism.

The pre­sen­ted talk is an attempt to discuss this question from the point of view of modern Sci­en­ce and Christianity.

Efter fored­rag og sam­ta­le hol­des der aftentje­ne­ste kl. 17.00.

Til­mel­ding skal ske til Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk
eller mobil 2984 5382 sene­st fre­dag den 14. marts.

Kommende foredrag

Kir­ke­kon­cilet i Moskva 1917–1918
F. dia­kon Lazarus Kold Christensen
Lør­dag den 29. marts 2014, kl. 15.00

Find vej til Gudmoders Beskyttelse

Find vej til Gud­mo­ders Beskyttelse

Find vej

Foredrag om "Epi­sko­pa­tets rolle i Den Orto­dokse Kirke"

Ved f. diakon Lazarus Kold Christensen

Lør­dag den 15. marts, kl. 15.00
Sted: Blom­ster­væn­get 10, kld., 2800 Kgs. Lyngby

I marts 2014 invi­te­rer vi til 3 fored­rag. Vi begyn­der lør­dag den 15. marts, kl. 15.00, med en intro­duk­tion til biskop­pens rol­le i Den Orto­dok­se Kir­kes liv. Biskop­pens rol­le har man­ge facet­ter og inklu­de­rer både dog­ma­tisk, sakra­men­talt og admi­ni­stra­tivt leder­skab for de tro­en­de, han er sat som hyr­de for. Der­til kom­mer, at biskop­pen har en væsent­lig rol­le i den enkel­te tro­en­des bøns- og fromhedsliv.

I det­te kor­te fored­rag for­sø­ger f. dia­kon Lazarus at bely­se de væsent­lig­ste aspek­ter af det epi­sko­pa­le vir­ke, set i for­hold til Bibe­len, Kir­kens Tra­di­tion og histo­rie og den moder­ne kon­tekst. Fored­ra­get varer ca. 45 min., hvor­ef­ter der vil være tid til spørgs­mål og sam­ta­le. Fored­ra­get kan yder­me­re ses som ind­led­ning til et fored­rag d. 29/3, om kir­ke­kon­cilet i Moskva 1917–18.

Efter fored­rag og sam­ta­le hol­des der aftentje­ne­ste kl. 17.00.

Til­mel­ding skal ske til Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk
eller mobil 2984 5382 sene­st fre­dag den 14. marts.

Kommende foredrag

Sci­en­ce and Chri­sti­a­ni­ty: Is our Uni­ver­se anthropocentric?
F. dia­kon Irakli Tsakadze
Lør­dag den 22. marts 2014, kl. 15.00
(Det­te fored­rag hol­des på engelsk)

Kir­ke­kon­cilet i Moskva 1917–1918
F. dia­kon Lazarus Kold Christensen
Lør­dag den 29. marts 2014, kl. 15.00

Find vej til Gudmoders Beskyttelse

Find vej til Gud­mo­ders Beskyttelse

Find vej

Norge: Endags seminar om Jesusbønnen på klosteret i Hurdal

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Semi­nar om Jesus­bøn­nen, Kloste­ret i Hur­dal, 26. maj 2012

Lør­dag den 26. maj 2012 – Start kl. 10 – afslut­ning kl. 20
Sted: Hl. Tri­fon ski­ta (”Det orto­dokse kloste­ret på Skabland i Hurdal”)

Læs mere i den­ne PDF-fil