Lørdag den 6. april, kl.15.00, mødes vi igen til samtale om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

I febru­ar og marts måned har vi brugt 5 lør­dag efter­mid­da­ge sam­men med vore kate­ku­me­ner og andre inter­es­se­re­de på at for­dy­be os i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

Vi mødes igen lør­dag den 6. april 2024, kl. 15.00, hvor emnet er “Kir­ken – hvad er det? – hvem er det?”.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Nye ansig­ter må ger­ne mel­de sig til hos kir­ke­læ­ser Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk / mob. 29845382

Oplæg­ge­ne fra de for­ri­ge lør­da­ge kan ses på Youtu­be via neden­stå­en­de links:

Hvor­dan kan vi tale om kri­sten tro? – en filo­so­fisk ram­me
3. febru­ar 2024

Jeg tror” – Tros­be­ken­del­sen – Den Tre­e­ni­ge Gud
10. febru­ar 2024

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
24. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Om døden
24. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Den Yder­ste Dom
9. marts – 1. oplæg

Opstan­del­sen
9. marts – 2. oplæg

Opstandelsen

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 5. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 9. marts 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Den Yderste Dom

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den 5. sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, 9. marts 2024, om Den Orto­dok­se Kir­kes tro og prak­sis, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”.

Næste samtaleeftermiddag om Den Ortodokse Kirkes tro og praksis

I febru­ar måned har vi brugt 4 lør­dag efter­mid­da­ge sam­men med vores kate­ku­me­ner og andre inter­es­se­re­de på at for­dy­be os i Den Orto­dok­se Kir­kes tro og praksis.

Sam­ta­ler­ne ledes af menig­he­dens præst og for­stan­der fader Poul Seb­be­lov og tager udgangs­punkt i bogen Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom, der kan købes i kir­ken for 250 kr.

Vi mødes igen på lørdag:

Lør­dag den 9. marts 2024, kl. 15.00.
Emne: Kapit­let “Opstan­del­sen og den yder­ste dom”.

Ste­det er kaf­festu­en i menig­he­dens loka­ler på:

Dag Ham­marskjölds Allé 1A, kld.
2100 Køben­havn Ø

Sam­me dag kl. 17.00 er der For­kor­tet Para­stos, efter­fulgt af Aftentjeneste.

Nye ansig­ter må ger­ne mel­de sig til hos kir­ke­læ­ser Jakob Smith på webmaster@ortodoks.dk / mob. 29845382

Oplæg­ge­ne fra de for­ri­ge lør­da­ge kan ses på Youtu­be via neden­stå­en­de links:

Hvor­dan kan vi tale om kri­sten tro? – en filo­so­fisk ram­me
3. febru­ar 2024

Jeg tror” – Tros­be­ken­del­sen – Den Tre­e­ni­ge Gud
10. febru­ar 2024

Det syn­li­ge og usyn­li­ge – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Før­ste øku­me­ni­ske kon­cil – Ari­a­ner­ne – Homoousios/Homoiousios – Af sam­me væsen – Tros­be­ken­del­sen
17. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Om Hel­li­gån­den – Tros­be­ken­del­sen
24. febru­ar 2024 – 1. oplæg

Om døden
24. febru­ar 2024 – 2. oplæg

Første økumeniske koncil – Arianerne – Homoousios/Homoiousios – Af samme væsen som Faderen – Trosbekendelsen

2. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her:

Det synlige og usynlige – Fra ikke-væren til væren – Født, ikke skabt – Trosbekendelsen

1. oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den tred­je sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 17. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her:

Jeg tror” – Trosbekendelsen – Den Treenige Gud

Oplæg af f. Poul Seb­be­lov til den anden sam­ta­le­ef­ter­mid­dag, lør­dag den 10. febru­ar 2024, i kaf­festu­en i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds loka­ler, base­ret på bogen “Kristus er opstan­den – Orto­doks Kris­ten­dom”:

Læs mere om efter­mid­da­ge­ne her

Under den efter­føl­gen­de sam­ta­le blev føl­gen­de bog omtalt:

Step­hen de Young: The Reli­gion of the Apost­les — Ortho­dox Chri­sti­a­ni­ty in the First Century

Vi tal­te også om Kri­sti ord på Kor­set: Min Gud, min Gud! Hvor­for har du for­ladt mig?
Dis­se ord fin­der vi også i sal­me 22:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/22

De kend­te ord “Ordet blev men­ne­ske, for at vi kun­ne bli­ve Gud” blev også nævnt. De kom­mer fra hel­li­ge Atha­na­sios den Sto­re fra Ale­xan­dria.

En lille julekoncert - Nikoloz Tsakadze (cello) & Elene Tsakadze (violin)

Efter den gud­dom­me­li­ge litur­gi på Jule­dag, den 25. decem­ber 2023, sam­le­des vi i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed om en lil­le kon­cert med to af vores unge, Niko­loz Tsa­kadze på cel­lo og Ele­ne Tsa­kadze på vio­lin. De spil­le­de 4 julesan­ge for os, som man kan høre herunder.

Nu tæn­des tusind julelys”:

Carol of the bells”:

Gla­de jul”:

Dej­lig er jorden”:

45. stiftsmøde i Detroit 20. - 24. juli 2023

Metropolit Joseph, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit, 23. juli 2023.
Metro­po­lit Joseph, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit, 23. juli 2023.

I dage­ne tors­dag den 20. juli til man­dag den 24. juli 2023 delt­og f. Poul Seb­be­lov og kir­ke­læ­ser Jakob Smith som repræ­sen­tan­ter for Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed i det 45. stifts­mø­de i vores stift. Mødet fandt sted i Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

Alle­re­de tors­dag efter­mid­dag hav­de der været møder med vores biskop Metro­po­lit Joseph, møder, som var for­be­holdt popa­di­as and dia­co­nis­sas, alt­så ægte­fæl­ler til præ­ster og diakoner.

Fre­dag mor­gen den 21. juli blev der fejret biskop­pe­lig Litur­gi i Hl. Cle­ment af Ohrid Kirke.

Mens vi venter på transport til kirken inden morgentjenesten, fredag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metropolit Joseph for første gang i hotellets lobby. Fra venstre: Metropolit Joseph, fader Poul.
Mens vi ven­ter på trans­port til kir­ken inden mor­gentje­ne­sten, fre­dag den 21. juli 2023, møder vi vores biskop, Metro­po­lit Joseph for før­ste gang i hotel­lets lob­by. Fra ven­stre: Metro­po­lit Joseph, fader Poul.

Lør­dag var den kon­cen­tre­re­de kon­fe­ren­ce-dag. Efter mor­gen­mad og Mole­ben var der møde med en ræk­ke emner og rap­por­ter fra til­lids­folk og arran­gø­rer, valg af møde­le­del­se, god­ken­del­se af dags­or­den og øvri­ge for­ma­li­te­ter, der hører et offi­ci­elt møde til.

Mødeaktivitet om lørdagen.
Møde­ak­ti­vi­tet om lørdagen.

I løbet af lør­da­gen fik f. Poul mulig­hed for i detal­jer at beret­te for hele for­sam­lin­gen om vor menig­heds til­bli­vel­se og histo­rie og vej ind i Metro­po­lit Joseph’s Stift. Det sam­me gjor­de f. Angel for menig­he­den i Sto­ck­holms ved­kom­men­de. – Ved sam­me lej­lig­hed over­drog f. Poul Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds gave til Metro­po­lit­ten og Stif­tet: En ikon af hl. Johan­nes af Shang­hai og San Fran­ci­sco, som dia­ko­nis­sa Nana Qupa­radze har til­vir­ket. Iko­nen blev mod­ta­get med klapsal­ver af de tilstedeværende.

Metropolit Joseph modtager ikonen af f hl. Johannes af Shanghai og San Francisco.
Metro­po­lit Joseph mod­ta­ger iko­nen af f hl. Johan­nes af Shang­hai og San Francisco.

Lør­dag aften efter aftentje­ne­ste i kir­ken var der ”Banquet Din­ner & Dan­ce”. Det blev en fest­lig afslut­ning med glim­ren­de og rige­lig mad, god ame­ri­kansk vin, hyg­ge­li­ge men­ne­sker og en smuk opvis­ning af bul­garsk fol­ke­dans med til­hø­ren­de musik.

Søn­dag for­mid­dag var der (igen) biskop­pe­lig Litur­gi, hvor alle præ­ster tjen­te ved alte­ret. Så for før­ste gang (anta­ger vi) lød der en dansk ekfo­ne­se fra alte­ret i hl. Cle­ment af Ohrids Kir­ke i Detroit USA.

Biskoppelig liturgi, søndag den 23. juli 2023, Hellige Clement af Ohrid Kirke i Dearborn, Detroit.
Biskop­pe­lig litur­gi, søn­dag den 23. juli 2023, Hel­li­ge Cle­ment af Ohrid Kir­ke i Dear­born, Detroit.

For os, der repræ­sen­te­re­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, var det en stor glæ­de at møde alle de nævn­te og at kun­ne fejre Litur­gi sam­men med dem under Metro­po­lit Joseph’s ledel­se. Og det var en glæ­de at kun­ne tale sam­men, både for­melt på Kon­fe­ren­cens møder og mere ufor­melt under mål­ti­der og den slags.

Kristus er opstanden!

Kristus er opstanden!

Metro­po­lit Josep­hs Påske­bud­skab 2021