En Større Kirke

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds kir­ke på Øster­bro i Køben­havn er ble­vet stør­re. I efter­å­ret 2019 køb­te vi nabo­lo­ka­ler­ne og brød hul i muren. Der­med kun­ne vi etab­le­re et mere regu­lært kir­ke­rum “på langs”. Sam­ti­digt har vi kun­net glæ­des over en del fle­re med­lem­mer.

Kom og se!

Besøg af Ærkebiskop Johannes

Ærkebiskop Johannes under ihukommelserne

Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed hav­de i wee­ken­den 5./6. maj 2018 besøg af vores Ærke­bi­skop, Johan­nes af Cha­rioupo­lis.

Om lør­da­gen fejre­de vi aftentje­ne­ste med akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­tel­se sam­men med Ærke­bi­skop Johan­nes. Lør­dag aften var der mid­dag for præ­ste­skab og menig­heds­råd.

Om søn­da­gen fejre­de vi den biskop­pe­li­ge litur­gi, hvor også f. Emi­li­jan og f. Mihai delt­og.

Efter litur­gi­en nød vi en udvi­det kir­ke­kaf­fe i sel­skab med Ærke­bi­skop Johan­nes, som fløj hjem til Paris søn­dag aften.

Læs mere på ærke­stif­tets hjem­mesi­de

Præsteordination

Den nye præst.

Den nye præst.

Søn­dag den 13. novem­ber 2016 fandt en vig­tig begi­ven­hed sted i katedralen i Rue Daru i Paris. F. dia­kon Lazarus Kold blev ordi­ne­ret som præst af Ærke­bi­skop Johan­nes (Ren­ne­teau).

Ordi­na­tio­nen blev gen­nem­ført under vær­di­ge og fest­li­ge for­mer i katedralen. For­u­den ærke­bi­skop­pen med­vir­ke­de ni præ­ster, to pro­to­di­a­ko­ner og tre ”almin­de­li­ge” dia­ko­ner i den høj­ti­de­li­ge litur­gi. Det betød, at man i den stop­fyld­te rus­si­ske kated­ral kun­ne høre ekte­ni­er og ekfo­ne­ser på fransk, engelsk, geor­gisk og dansk. Lige­som den nye præst som sin før­ste tje­ne­ste læste ambon­bøn­nen på sit eget sprog.

F. Lazarus ordi­na­tion er en afgø­ren­de milepæl i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­heds liv og udvik­ling. Fra en spæd begyn­del­se til­ba­ge i år 2001, hvor en fåtal­lig grup­pe dan­ske blev knyt­tet til Hl. Niko­lai Menighet i Oslo som kir­ke­for­e­ning, har menig­he­den udvik­let sig til en selv­stæn­dig enhed med nu to præ­ster og én dia­kon. En menig­hed, der som basis benyt­ter dansk, men også er åben over for andre sprog og natio­na­li­te­ter. Såle­des læses Fader Vor ved hver ene­ste Litur­gi på en ræk­ke for­skel­li­ge sprog.

Med ordi­na­tio­nen af f. Lazarus er der åbnet mulig­hed for end­nu fle­re akti­vi­te­ter i Den Orto­dok­se Kir­ke i Dan­mark sam­ti­digt med, at ind­sæt­tel­sen af en ung præst peger på stør­re bred­de og med Guds hjælp kan sik­re fort­sat udvik­ling i frem­ti­den.

Vi ønsker f. Lazarus lyk­ke til med ordi­na­tio­nen.

AXIOS, AXIOS, AXIOS!

Årsfest og nye kirkelokaler

Tirs­dag den 30. sep­tem­ber 2014 gjor­de menig­he­den aftentje­ne­ste ved f. Johan­nes og f. Poul med ind­lagt akat­hist til Guds­mo­ders Beskyt­telse og efter­føl­gende kaf­fe og the. Ons­dag den 1. okto­ber fejre­de vi høj­ti­den med den gud­dom­me­lige litur­gi samt efter­føl­gende udvi­det kir­ke­kaf­fe.

Beg­ge dage glæ­de­des vi over besøg af f. Johan­nes og f. dia­kon Ser­a­fim fra Hel­lige Niko­lai Menighet i Oslo og Hel­lige Tri­fon Ski­ta i Hur­dal. Til litur­gien glæ­de­des vi til­lige over besøg af f. Emil­jan og f. Mihai.

Der var godt frem­møde til litur­gien og kir­ke­kaf­fen bag­ef­ter, som også mar­ke­re­de ibrug­ta­gen og fejring af vore nye loka­ler på Dag Ham­marskjölds Allé på Øster­bro.

Kristi Fødsel - Den Store Vandindvielse - Kristi Dåb - 2013/2014

Kri­sti Fød­sel — Jule­fejring 2013:

Den Sto­re Vand­ind­vi­else og Kri­sti Dåb — 5./6. janu­ar 2014:

Besøg af f. Daniel Toyne

F. Poul og f. Daniel

F. Poul og f. Dani­el

Søn­dag den 1. decem­ber 2013 hav­de Guds­mo­ders Beskyt­tel­se glæ­de af et besøg af f. arki­man­drit Dani­el Toy­ne, som præ­di­ke­de over beret­nin­gen om den besat­te mand i Gera­se­ner­nes land (Lukas, kap. 8: 26–39).

Kon­tak­ten til f. Dani­el har vi fået via f. dia­kon Irakli og hans kone Nana, som tid­li­ge­re har hørt til Holy Resur­rection Ortho­dox Parish (i dag Holy Resur­rection Ortho­dox Cat­hed­ral) i Sin­ga­po­re, hvor f. Dani­el har tjent som præst. F. Dani­el er præst i Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat og har fået vel­sig­nel­se af sin biskop, Metro­po­lit Kon­stan­ti­nos af Sin­ga­po­re og Sydasi­en til at under­vi­se på Frank­furt Inter­na­tio­nal School 2013–2015.

F. Dani­els præ­di­ken kan høres via afspil­le­ren neden­for.

Besøg af munk Fotius

Pin­se­søn­dag, den 23. juni 2013, hav­de vi besøg af munk Foti­us, der hører til Parak­le­tens Klo­ster i Græken­land. Munk Foti­us har net­op udgi­vet Synaxa­ri­et på dansk i 4 bind. Sene­re på som­me­ren får vi end­nu engang glæ­de af munk Foti­us’ besøg.

Munk Fotius, Pinsesøndag 2013

Munk Foti­us, Pin­se­søn­dag 2013

Påskefejring 2013

Her føl­ger en ræk­ke udvalg­te bil­le­der fra lidel­ses­u­gens Sto­re Fre­dag frem til Påske­søn­dag, 5. maj, og til sidst bil­le­der fra Den Lyse Uges åbne kir­ke.

Ortodoksiens Søndag 2013

Søn­dag den 24. marts fejre­de vi Orto­dok­si­ens Søn­dag. Vi hav­de man­ge besø­gen­de, bl.a. f. Ser­gei og med­lem­mer fra Moskva-Patri­ar­ka­tets menig­hed i Køben­havn. Fader­vor lød på dansk, engelsk, rus­sisk, bul­garsk, græsk og geor­gisk.

Hellige Andreas af Kretas Bodskanon 2013

Kirkerummet i Gudsmoders Beskyttelses Menighed ved indledningen af Den Store Faste 2013

Den Sto­re Faste er star­tet. Kir­ke­rum­met er klædt i mør­ke far­ver. I den før­ste uge har vi man­dag, tirs­dag, ons­dag og tors­dag aften læst Hel­li­ge Andreas af Kre­tas Bods­ka­non sam­men med det sto­re kom­plet­to­ri­um. I løbet af tje­ne­ster­ne bad vi Hel­li­ge Efraim Syre­rens Bøn, som vi også beder gen­nem hele fasten.