Kristi Frembærelse 2013 - Prædiken

Lyt til Præ­di­ken

Læs­nin­ger:

Hebræ­er­bre­vet, kap. 7:7–17
Lukas, kap. 2:22–40

Ortodoks aftentjeneste (vesper) i Sct. Ansgar Kirke

I anled­ning af Metro­po­lit Kal­li­stos’ besøg i Køben­havn blev der fejret orto­doks aftentje­ne­ste, på dansk og engelsk, i den romersk-katol­ske Sct. Ans­gar Kir­ke ons­dag den 23. janu­ar 2013. Efter gud­stje­ne­sten gav Met. Kal­li­stos fored­rag med tit­len “The Ort­ho­dox Way and Ecu­me­nism”. Der var man­ge men­ne­sker til beg­ge arran­ge­men­tets dele.

Liturgi i Århus 19. januar 2013

Den 19. janu­ar fejre­de vi litur­gi i Kloster­kir­ken ved Vor Frue Kir­ke i Aar­hus. Efter litur­gi­en var der ind­vi­el­se og og offi­ci­el over­dra­gel­se af den guds­mo­der-ikon, Vor Frue Kir­ke mod­ta­ger som gave fra Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed som tak for gæst­fri­hed.

Kristi Dåb i Jordan 2013

Dagen efter van­dind­vi­el­sen fejrer vi litur­gi­en (høj­mes­sen) til ære for Vor Her­re og Frel­ser Jesu Kri­sti Dåb i Jor­dan­flo­den.

Lyt til præ­di­ken her­un­der.

Epi­stel: Titus, kap. 2:11–14, 3:4–7

Evan­ge­li­um: Mat­t­hæus, kap. 3:13–17

Den Store Vandindvielse 2013

Den 6. janu­ar fejrer Den Orto­dok­se Kir­ke Kri­sti Dåb i Jor­dan. Afte­nen for­in­den ind­vi­er vi i kir­ker­ne vand, som da bli­ver som Jor­dan­flo­dens van­de. De tro­en­de brin­ger van­det med sig hjem til ind­vor­tes og udvor­tes brug.